Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Kullanıcı Profilinde Değişiklik

 

"Portal": www.tellallar.com isimli alan adından ve bu alanadına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdanerişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.tellallar.com portalına üye olan ve "Portal" dahilindesunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanangerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen“Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelikformunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinindoğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğerücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılmasıve "TELLALLAR.COM" tarafından kayıt işleminin onaylanması iletamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan"Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik TicaretSistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik TicaretSistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal vehizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "GüvenliElektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesizolarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu malve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçekve/veya tüzel kişi "Üye".

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı"ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye"ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilenkoşullar dahilinde "TELLALLAR.COM" tarafından sağlanan hizmet.

TELLALLAR.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal"içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş veişlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "TELLALLAR.COM"tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "TELLALLAR.COM","Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde"Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri dahaetkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman"Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "TELLALLAR.COM"tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili"Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "TELLALLAR.COM"tarafından ilgili "Hizmet”un kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu“Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

Kullanıcı Profili;kullanıcıların geçmişte “TELLALLAR.COM” “portal”ı üzerinden “Güvenli ElektronikTicaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satımişlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleridoğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgisayfalarıdır.

Üye Profili değerlendirmesistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi,"Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"lerhakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerininisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlamasistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece"Üye"lere ve "TELLALLAR.COM"e aittir. "Üye"lerkullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "TELLALLAR.COM""Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleritecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

Üye Profilioluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken"Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki vecezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir."TELLALLAR.COM" Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum vepuanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. “TELLALLAR.COM”unsöz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik biraraştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılartarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli ElektronikTicaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzeregerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez,silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

"Üye"lerhiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profilideğerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yikendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumdabulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirdekonuyla ilgili TELLALLAR.COM’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerinive TELLALLAR.COM’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyifeshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul vebeyan ederler.

"Üye"ler,kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir"üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler."Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesiveya kullanıma açması halinde "Üye"ler TELLALLAR.COM’in tek taraflıolarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"ninüyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar kendileritarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhilolması halinde “TELLALLAR.COM”un söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorumsahibinin “TELLALLAR.COM” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahipolduğunu kabul ve beyan eder:

1.      Yorumun karalama veyaiftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun birmahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın TELLALLAR.COM’a sunulmuşolması,

2.      Yorumun argo ve ırkçıifadeler içermesi,

3.      Yorumun genel ahlakaaykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

4.      Yorumun, hakkında yorumyapılan kullanıcının tüm TELLALLAR.COM kullanıcılarına açık mevcut bilgileridışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb.içermesi,

5.      Yorumun TELLALLAR.COM’a,yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayankullanıcılar tarafından yapılmış olması,

6.      Yorumun olumsuznitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumunyorum sahibi kullanıcı tarafından “TELLALLAR.COM”a bildirilmesi,

7.      Yorumun link veya scriptiçermesi.

"Üye"lerin, TELLALLAR.COMtarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerininhükümlerini ihlal ettikleri takdirde, TELLALLAR.COM tarafından kullanıcıprofillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

\\

 

Yazılım : Emlakkobi

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir