Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

                                                         www.tellallar.com alan adlıinternet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

 www.tellallar.com internetsitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye”olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamenanladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zamaniçinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi,“Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defiileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabuletmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “CebrailMah. Kırkçeşme Cad. No:2 KASTAMONU” adresinde mukim Ücgen Dogalgaz SağlıkTekstil Tarım Gayrimenkul San. Tic. Ltd. Şti.. (bundan böyle kısaca “TELLALLAR.COM”olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3.maddesinde belirtilen hizmetler, “TELLALLAR.COM” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. ”TELLALLAR.COM” işbu “KullanımKoşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve“İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbardaveya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişikliklerperiyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığıtarihte geçerliolacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedelödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”aerişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve “TELLALLAR.COM”tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabuletmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesiüzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişitarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.tellallar.comisimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “TELLALLAR.COM”un“Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen hergerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve"Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilenkoşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmakisteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerledoldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “TELLALLAR.COM” tarafından onaylanmasıve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olmahak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvurudabulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyenhak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin“TELLALLAR.COM” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talepedilebilir. “TELLALLAR.COM” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünüsona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı“Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı": Üye’nin"Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekliolan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda “TELLALLAR.COM”atalepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerleilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasırankendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve"şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"yeözel internet sayfaları bütünü.

“TELLALLAR.COM Hizmetleri”("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşmeiçerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamakamacıyla “TELLALLAR.COM” tarafından sunulan uygulamalardır. “TELLALLAR.COM”,"Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zamandeğişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veyauyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar“Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar“Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan veerişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb.görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“TELLALLAR.COM Arayüzü" : TELLALLAR.COM ve"Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lartarafından görüntülenebilmesi ve “TELLALLAR.COM Veritabanı"ındansorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “TELLALLAR.COM”aait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlüişlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internetsayfaları.

“TELLALLAR.COM Veritabanı” : “Portal”dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiğive erişilebildiği “TELLALLAR.COM”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat EserleriKanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. TELLALLAR.COMHİZMETLERİ

3.1. ”TELLALLAR.COM”,"Üye"ler tarafından “TELLALLAR.COM Veritabanı"na yükleneniçeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle “TELLALLAR.COM Veritabanı"üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. ”TELLALLAR.COM”,“Portal” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına dahakolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesiniönceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. ”TELLALLAR.COM”,“Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelikçeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. ”TELLALLAR.COM”,“Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerinkapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen"İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişiminekapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “TELLALLAR.COM”, bu hakkınıhiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. TELLALLAR.COM PORTALIKULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”larhukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler."Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukukive cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezaiyükümlülüklerle ilgili “TELLALLAR.COM”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını“Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”,"Üye"ler tarafından “TELLALLAR.COM Veritabanı"na yüklenen"İçerik"lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “TELLALLAR.COM”,"Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve"İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini vehukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve"İçerik"ler dolayısıyla “TELLALLAR.COM”un herhangi bir sorumluluğubulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “TELLALLAR.COM”un hiçbirtazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri,metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları,veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı,dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi birticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksızrekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul vetaahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar“Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yolaçacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “TELLALLAR.COM”un ve üçüncü kişilerinşahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecekfiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlakkurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağınıve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsızedici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, markahaklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlardabulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar,“Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden"Üye" veya “TELLALLAR.COM”un amacına uygun olarak kullanmakla, ticariolmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. ”TELLALLAR.COM”, 5651Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi"ne sahiptir.5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı"laragetirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal”üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilennitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta vesaklamaktadır.

4.7. ”TELLALLAR.COM”,"Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşaedebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım vebilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde veistatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “TELLALLAR.COM” aynızamanda; kullanıcının IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği,domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri deistatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibiamaçlarla kullanabilir. Tellallar.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlıaraştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için,TELLALLAR.COM’un işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgileriniaktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine vekullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.8. TELLALLAR.COM, on-line davranışsalreklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcınınsitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ileilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlamasayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama,pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif veöneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya daGörüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına görehedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının TELLALLAR.COM’ayönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerezyerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamakamacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerindenerişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgiliiçeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “TELLALLAR.COM”un “KullanımKoşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunundışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “TELLALLAR.COM’un her tür talep,dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. ”TELLALLAR.COM”,“ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “TELLALLAR.COMArayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanıüzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmayaçalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod veyazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamenkopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması,derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, buveritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “TELLALLAR.COM”üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerinişlenmesine “TELLALLAR.COM” tarafından izin verilmemekte ve rızagösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “TELLALLAR.COM’un talep,dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. "Portal"inbütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislikyapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya tekniksistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde"Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatikprogram, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig)veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veyasistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğerkullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması,"Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ilebelirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “TELLALLAR.COM”unher tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırıkullanımın tespiti halinde; “TELLALLAR.COM”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirmehakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar vetaleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”de verilenhizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler,başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan vedolaylı zararlardan “TELLALLAR.COM”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı”kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYETHAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukukauygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın(sınırlı olmamak kaydıyla “TELLALLAR.COM Veritabanı", “TELLALLAR.COMArayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları(hepsi birlikte “TELLALLAR.COM”in telif haklarına tabi çalışmaları” olarakanılacaktır) “TELLALLAR.COM”a ait ve/veya “TELLALLAR.COM” tarafından üçüncü birkişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, “TELLALLAR.COM”hizmetlerini, “TELLALLAR.COM” bilgilerini ve “TELLALLAR.COM”in telif haklarınatabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak,sergilemek veya başkasının “TELLALLAR.COM”in hizmetlerine erişmesi veyakullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site KullanımKoşulları" dahilinde “TELLALLAR.COM” tarafından sarahaten izin verilendurumlar haricinde “TELLALLAR.COM”in telif haklarına tabi çalışmalarınıçoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları"dahilinde “TELLALLAR.COM” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “TELLALLAR.COM”;“TELLALLAR.COM” hizmetleri, “TELLALLAR.COM” bilgileri, “TELLALLAR.COM” telifhaklarına tabi çalışmaları, “TELLALLAR.COM” ticari markaları, “TELLALLAR.COM”ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilereyönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDADEĞİŞİKLİKLER

“TELLALLAR.COM”, dilediğinde, tek taraflıolarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”dailan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişenhükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları iledeğiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tümdurumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde “TELLALLAR.COM”inherhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep",ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “TELLALLAR.COM”in gerekli özenigöstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarlasınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan,kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirmeveya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlüarıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VEYETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları"uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilindedoğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türkkanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu“Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafınhallinde Kastamonu Merkez  Mahkemeleri veİcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" “TELLALLAR.COM”tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer."Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılandeğişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

Yazılım : Emlakkobi

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir