Tellallar.com Hizmetleri

EK – 3 TELLALLAR" Hizmetleri 

1. "TELLALLAR" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "TELLALLAR Üyelik Hesabı" üzerinden "TELLALLAR"tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve TELLALLARVeritabanı’na yükleyecektir. 

1.2 "TELLALLAR", "Üye" tarafından oluşturulanilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların"Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "TELLALLAR",ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçetayin ve tespit ederek, “Portal”da yayınlayacaktır.

1.3 "TELLALLAR", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka veahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edicinitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşmeve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırıolması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgiliilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "TELLALLAR"bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemedebulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini"TELLALLAR"dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüteder.

1.4 "TELLALLAR", "Üye"nin ilanlarının ve ilaniçerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve“TELLALLAR” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerleanlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "TELLALLAR"a yetkiverdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "TELLALLAR Üyelik Hesabı" üzerindenyaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; buradagerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangibir def’ı ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’ı veya itirazadayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlardakaralama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukukaaykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısınıgerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerdebulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içeriklimetinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasınaizin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek,doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımınıyapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekildetasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bukapsamda ilan veren "Üye"ler için "TELLALLAR","Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan"Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir,"Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyiherhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet,reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızınherhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlaraaykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyanve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücretiödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Ofislar"bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisineait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte"Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisindebelirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmeninharicinde, "Portal"ın "Ofislar" bölümünde belirtilenbedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıcaEK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağınıkabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birdenfazla "TELLALLAR Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüteder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"liktençıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrarPortal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "TELLALLARÜyelik Hesabı" açtığının, TELLALLAR tarafından tespit edilmesi halinde; TELLALLAR’ın,bu kişinin tüm "TELLALLAR Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtaragerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödemeyükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

 

2. "TELLALLAR" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen"Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin"Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi(on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması,bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak taraflarınyüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu“Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde TELLALLAR’abildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “TELLALLAR’ın GüvenliHesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferedilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durumişbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafındanTELLALLAR’a bildirilirse; “Alıcı" tarafından “TELLALLAR’ın GüvenliHesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullarçerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme veayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanansistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "TELLALLAR Güvenli Elektronik TicaretHizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahipolan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "TELLALLAR"ın buhak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"TELLALLAR Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan"Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilenyükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’ndenyararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbusözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarakuygulanacaktır.

 

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı";"Portal"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerinsatın alma talebini TELLALLAR internet portalının alt yapısını kullanarakyapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden TELLALLAR’ın internetportalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebininmahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabulederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satınalma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satınalma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı";eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafındanverilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkinbir satış yöntemi öngörmüşse, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Alıcı"ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek "Satıcı"ya teklifiniyapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nınbelirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır."Satıcı"nın "Alıcı"nın teklifini kabul etmesi ile taraflararasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden"Alıcı"nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak"Alıcı"nın "TELLALLAR Üyelik Hesabı"nda görüntülenir."Satıcı" kabul veya red beyanını "TELLALLAR ÜyelikHesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "TELLALLAR ÜyelikHesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "TELLALLAR”ınhiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından "Alıcı"nınverdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç)işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı"tarafından TELLALLAR’ın "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda,taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir."Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı" ürününfiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nınsepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesiile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

2.1.3 "Alıcı", Portal" üzerinden "TELLALLAR" internetportalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile"Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini dekabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafındanyapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşmekapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelininsuresi içerisinde "TELLALLAR Güvenli Hesabi"nayatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konuolan ürünün işbu sözleşmenin .2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekildetaraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafındanbelirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır. 

2.1.4 "Alıcı", "Portal" üzerinden "TELLALLAR"ıninternet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın almataleplerinde yalnızca, "TELLALLAR’ın Güvenli Hesabı"na paratransferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcununifasının "TELLALLAR’ın "Güvenli Hesabı" dışında başka şekildegerçekleştirilmesi durumunda; TELLALLAR’ın işbu sözleşmede belirtilen"Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğubulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları daişbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. TELLALLAR, para borcununifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödemekolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar,"TELLALLAR" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında"Portal"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır."Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Portal"ın ilgilibölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.5 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde"Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla“TELLALLAR’ın, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıolan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir."Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerinigöndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürünbedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "TELLALLAR ÜyelikHesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı"tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü"Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesiiçin "TELLALLAR Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağınıkabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangibir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "TELLALLAR’İNGüvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak"Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " TELLALLAR ÜyelikHesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nınhesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisindebelirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekildeonay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi biruyuşmazlık ve benzeri durumda “TELLALLAR”, “Üye”ler arasındaki iletişimisağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır."Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediğitakdirde, "TELLALLAR" tarafından "Satıcı"nın kendisineyolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "TELLALLAR GüvenliHesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi biruyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "TELLALLARÜyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyaneder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmeninayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgiliyapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyanve taahhüt eder.

 

2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilenürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklıürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılanyazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmaküzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında TELLALLAR’ın bilgi sahibiolmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmekyükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

2.1.7 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "TELLALLAR’ınGüvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedelikomisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5.maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra"Satıcı"nın "TELLALLAR”a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırlarıiçerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "TELLALLAR’ınGüvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde "TELLALLAR”ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarruftabulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerindeçekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahipolduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşıherhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder."Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasakürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya"Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve"Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara veüyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygunolduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün vehizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "TELLALLAR”ınürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyledoğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın almatalebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışınıilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "TELLALLAR’ın GüvenliHesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veyahizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini"Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz birparçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksizbir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünveya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetinüretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi birşekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangibir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticarive idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TELLALLAR”a yapılantaleplere karşı TELLALLAR’ı her türlü adli, ticari ve idari makam önündesavunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusundasatma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, TELLALLAR tarafındanyönetilen "TELLALLAR’ın Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve"Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin“Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafındankabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafındaniletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nınürünü teslim alıp, "TELLALLAR’ın Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin"Satıcı"nın hesabına iletilmesi için TELLALLAR’a bildirimdebulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünveya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iadeedebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için TELLALLAR’abildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı","Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesihalinde TELLALLAR’ın, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürünve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "TELLALLAR’ınGüvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangibir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesiiçin TELLALLAR’a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder."Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmeninayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuylailgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarıncaürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun veayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin"Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ileyükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu maddeiçerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “TELLALLAR” tarafındanonaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgilibilgileri “TELLALLAR Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, buyükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı”tarafından "TELLALLAR’ın Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelinkendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. 

2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesiiçin "TELLALLAR’ın Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDVdahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbusözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra"Satıcı"nın "-TELLALLAR’a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırlarıiçerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte ""TELLALLAR’ınGüvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nınparası üzerinde TELLALLAR’ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarruftabulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

3. Listeleme Hizmetleri

3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “TELLALLAR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş olduklarıilan içeriklerinin “TELLALLAR” “Portal”ında yer alan kategoriler altındagörüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “TELLALLAR” “portal”ının dinamikalt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altındaözelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı”tarafından “TELLALLAR” tarafından belirlenen sıra dahilinde “TELLALLAR” arayüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “TELLALLAR” veritabanına gelensorguların “TELLALLAR” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programınındöneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Busorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilendoping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”lerilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu,ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yeralan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle“Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkiliolmaması durumunda “TELLALLAR” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategorialtında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadansağlayabilir.

3.3 “TELLALLAR” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsizolacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “TELLALLAR”aaittir. “TELLALLAR” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin“Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “TELLALLAR”ın “Üye”ye yapacağıbildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda“Üye” “TELLALLAR” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcutilanları için “TELLALLAR” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücretödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesinisağlayabilir. “Üye” “TELLALLAR”ın belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlarailişkin ücreti ödemez ise “TELLALLAR” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını“Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

 

4. Ofis SayfalarıHizmetleri

4.1 “Üye”lerin “TELLALLAR Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilaniçeriklerinin TELLALLAR tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”lertarafından “Ofis” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesinisağlayan hizmettir.

4.2 Ofis Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalınilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler buaçıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

5. Doping

5.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardanfarklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi,ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “TELLALLAR”tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerindenyararlanabilirler.

5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “TELLALLAR Üyelik Hesabı” üzerindengirmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasınınsağlayabilirler. İçeriği ve ücreti TELLALLAR tarafından belirlenen dopinglerdenbirinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasındaseçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan dopingya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerinseçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadeceseçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitimindenönce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin TELLALLAR kaynaklı sayfahatalarından yada TELLALLAR veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerlegörüntülenmesinde doğacak süre kaybı TELLALLAR tarafından dopingin süresinesorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

5.3 Doping içerik ve ücretleri TELLALLAR tarafından belirlenir. TELLALLAR sözkonusu içerik ve ücretleri “Portal”da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediğizaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üyetarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarınaaykırı olduğu durumlarda TELLALLAR ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilansahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.

5.4 Hediye DopinglerinÜcretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının Ofisi kapatma isteği halinde ya da Ofiskurallarının ihlali durumunda Ofis kullanım hakkının TELLALLAR tarafından sonaerdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bileücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılıkolan ücret de Ofis kapatma isteği ya da Ofis kullanım hakkının sona erdirilmesianındaki birim bedelinden hesaplanarak Ofis bedelinden kesilir ve Ofis bedelibu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

5.5 TELLALLAR tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetlerine “Doping” sayfasından ulaşılabilir.

 

6. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak"Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgilikısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için birücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler."Üye"ler "TELLALLAR" tarafından işbu madde kapsamındatanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlereilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalarçerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Yazılım : Emlakkobi

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir