Üyelik Sözleşmesi

                                                                                       UCGENDOGALGAZ SAĞLIK TEKSTİL TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olanekler (  Güvenli ElektronikTicaret Sistemi TELLALLAR.COM  İlan Hizmetleri İlan Verilmesi, SatışaArzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler GizlilikPolitikası KullanıcıProfilinde Değişiklik TELLALLAR.COM Kullanıcı Sözleşmesi, Kurumsal Üyelik Kuralları) ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır) “Cebrail Mah. Kırkçeşme Cad. No:2 KASTAMONU” adresinde mukim ÜÇGEN DOĞALGAZ SAĞLIK TEKSTİL TARIM  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "TELLALLAR.COM" olarak anılacaktır) ile www.tellallar.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay veren"Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

"Portal": www.tellallar.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzelkişi.

"Üye": www.tellallar.com portalına üye olan ve"Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından"Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması,kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması,üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise,ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "TELLALLAR.COM"tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “Kurumsal Üye”: www.tellallar.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

Mağaza”: Kurumsal Üye’nin “Portal”üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği,yönetebildiği ve sergileyebildiği TELLALLAR.COM ürünüdür.

Alt Kullanıcı”: KurumsalÜye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Mağaza”sını kullanabilen “Üye”lerdir

"TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı": Üye’nin"Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda"TELLALLAR.COM"a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği,yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre"ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfası.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca“GET”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "TELLALLAR.COM"tarafından sağlanan hizmet.

"TELLALLAR.COM’un Güvenli Hesabı": "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için"TELLALLAR.COM" tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

TELLALLAR.COM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "TELLALLAR.COM" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "TELLALLAR.COM","Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde"Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman"Hizmet" lerin de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "TELLALLAR.COM"tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili"Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "TELLALLAR.COM"tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

"TELLALLAR.COM Arayüzü": Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "TELLALLAR.COM VERİTABANI"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları"TELLALLAR.COM"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

TELLALLAR.COM Veritabanı” : “PORTAL”dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği  ve erişilebildiği "TELLALLAR.COM"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu,"Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TELLALLAR.COM" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "TELLALLAR.COM" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "TELLALLAR.COM"tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 "Portal"kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

1.    Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

2.     "TELLALLAR.COM" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

4.3 "TELLALLAR.COM"her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve"Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarakdurdurabilir"Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleriveya"TELLALLAR.COM" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma hallerinde, halinde "TELLALLAR.COM"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye",Portal"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 "TELLALLAR.COM"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda;Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde“Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi yada kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “TELLALLAR.COM”a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “TELLALLAR.COM”,“Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin,"TELLALLAR.COM" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "TELLALLAR.COM Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları"kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları,münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen"Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcıadı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "TELLALLAR.COM"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye","Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin"Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "TELLALLAR.COM", Üye" tarafından "TELLALLAR.COM"e iletilen veya"Portal" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "TELLALLAR.COM"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "TELLALLAR.COM"un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve"Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla"Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin,"Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "TELLALLAR.COM"inve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri,metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları,katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını,işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını;doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri"Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "TELLALLAR.COM"un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5.1.7. “TELLALLAR.COM”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "TELLALLAR.COM Arayüzü"ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “TELLALLAR.COM Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “TELLALLAR.COM” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “TELLALLAR.COM”tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "TELLALLAR.COM VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; "TELLALLAR.COM’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. "TELLALLAR.COM VERİTABANI"ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Sahibinden’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. "Portal"da"Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "TELLALLAR.COM"un,"TELLALLAR.COM" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "TELLALLAR.COM", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. "Üye"Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "TELLALLAR.COM"un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. "TELLALLAR.COM"un Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "TELLALLAR.COM",işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili"TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “TELLALLAR.COM” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "TELLALLAR.COM","Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;"Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm"Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "TELLALLAR.COM",bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir."Üye"ler, "TELLALLAR.COM"in talep ettiği değişiklik ve/veyadüzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TELLALLAR.COM"tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TELLALLAR.COM" tarafından yapabilir. "TELLALLAR.COM"tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.2.3. "Portal"üzerinden, "TELLALLAR.COM"'in kendi kontrolünde olmayan"Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "TELLALLAR.COM" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisinidesteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelikherhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır."Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internetsiteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriğihakkında "TELLALLAR.COM"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "TELLALLAR.COM","Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği,kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediğibiçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. "TELLALLAR.COM","Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "TELLALLAR.COM"bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbaryapmadan son verebilir.

5.2.6. "TELLALLAR.COM",5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişimBaşkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı"olarak faaliyet göstermektedir.

6. "TELLALLAR.COM" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

"TELLALLAR.COM""Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşullarıbelirlenen "Hizmet"leri  "Üye"lere sağlayacaktır."TELLALLAR.COM" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

1.    Üye"lerin hukuken üzerindetasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgilikişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibihukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "TELLALLAR.COM ÜyeHesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Portal" üzerinden"Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluylapazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

 

2.    Üye"lerin birbiri arasındaişbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"nikullanarak "Portal" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilenkoşullar çerçevesinde "Portal" üzerinden diğer "Üye"lereüzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişimortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbusözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için birsürecin sağlanması’dır.

6.1. "TELLALLAR.COM" İlan Hizmetleri

6.1.1. "Üye","TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı" üzerinden "TELLALLAR.COM"tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "TELLALLAR.COM ÜyelikHesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve TELLALLAR.COM Veritabanı’nayükleyecektir.

6.1.2. "TELLALLAR.COM","İlan Program"ları "TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı"üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayıve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlanProgramı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerinideğerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili"İlan Programı"na göre "TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı"içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"ninilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. "TELLALLAR.COM","Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak;bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veyareddedecektir. "TELLALLAR.COM", ilanların değerlendirmesine yönelikkriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”deyayınlayacaktır.

6.1.4. "TELLALLAR.COM",“Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarınınşahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılanihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural vekoşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle"Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınınıgeçici veya sürekli olarak durdurabilir. "TELLALLAR.COM" bahsi geçenduruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını,aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "TELLALLAR.COM"dentalep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. "TELLALLAR.COM","Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerinbaşka sitelerde, arama motorlarında ve “TELLALLAR.COM” ilan ve reklamlarındagörüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bukonuda "TELLALLAR.COM"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıklabeyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye","TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlanProgram"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "TELLALLAR.COM ÜyelikHesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğuher türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığınıkabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye","TELLALLAR.COM Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş veişlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş veişlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veyaitiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülükleriniyerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye","Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftiraatma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiiligerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırıderecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüzkızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin"Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye","Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygunbilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır."Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarrufyetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilennitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamdailan veren "Üye"ler için "TELLALLAR.COM", "Üye"yeherhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıyaalabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici birsüre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğüolmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.1.10. "Üye",hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularınıdüzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuataaykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların;resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye",seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "TELLALLAR.COM" tarafındanbelirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarakyerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini,"İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "TELLALLAR.COM"eödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. “Üye”,kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümündedetaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait birbölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte"Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisindebelirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmeninharicinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilenbedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıcaEK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağınıkabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13. "Üye",farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "TELLALLAR.COMÜyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlaliveya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liğidurdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı birkullanıcı adı ile bir veya daha fazla "TELLALLAR.COM ÜyelikHesabı" açtığının, TELLALLAR.COM tarafından tespit edilmesihalinde; TELLALLAR.COM’in, bu kişinin tüm "TELLALLAR.COM ÜyelikHesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbusözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarakfeshetme yetkisi olacaktır.

6.2. "TELLALLAR.COM

Yazılım : Emlakkobi

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir